CLUBES HOMOLOGADOS 2023 LA PALMA

  • ASHIBALTA CLUB DE JUDO
  • CLUB DE JUDO SHUNEN
  • GODZILLA     
  • YAMASHITA